Primary Desk

Primary Desk-玩意儿

从上世纪中叶的家具中罗致灵感,设想师Nathan Yong创立了既现代又复古的Primary Desk。采取中稀度纤维板及坚固的胡桃木建造,那张玲珑修长的桌子有着十分松散的布局 ,桌里有足够的区域用于书写战安排条记本 ,桌面下的抽屉可寄存文件、书写器具等,上面的抽屉一样能够支纳书本或其它纯物。

Primary Desk-玩意儿
Primary Desk-玩意儿
Primary Desk-玩意儿 Primary Desk-玩意儿 Primary Desk-玩意儿 Primary Desk-玩意儿 Primary Desk-玩意儿 Primary Desk-玩意儿